GENEL BİLGİLER

Adı Soyadı *  
Cinsiyet Bay Bayan
Medeni Durumu Evli  Bekar
Doğum Yeri
Doğum Yılı
Uyruk
Ev Adresi
(Devaml� �kemetgah Adresi) *
Ev Telefonu
�� Telefonu
Cep Telefonu
 
Size ula�amama durumunda bir yak�n�n�z�n;
Ad�-Soyad�
Telefonu
 
Tavsiye �zerine Ba�vuruyorsan�z;
Tavsiye Eden Ad-Soyad
�al��t��� �irket �nvan�
Belirli bir pozisyon i�in ba�vuru yapm�yorsan�z �al��may� tercih etti�iniz 3 alan� i�aretleyiniz. L�tfen tercih s�ran�z� (1,2,3) belirtiniz.
Ah�ap/Kesimhane
Banyo
Bah�e
Beyaz E�ya
Dekorasyon
Elektrik/Ayd�nlatma
El Aletleri/H�rdavat
Is�tma/Tesisat

Mal Kabul/Stok
�n�aat
Mobilya

Kasa/M��teri Hizmetleri
Mutfak
Seramik


EĞİTİM BİLGİLERİ

  Okul Ad� B�l�m� �ehir/�lke E�itim S�resi Ba�lama Y�l� Mezuniyet Y�l� Derecesi
Y�ksek
Lisans
Lisans/
�niversite
�n Lisans //
Y�ksekokul
Lise
Ortaokul
�lk��retim/
�lkokul


İŞ TECRÜBELERİNİZ (SON �ALI�TI�INIZ YERDEN BA�LAMAK �ZERE DOLDURUNUZ)

�irket Ad� Semt, �ehir
Telefon
�nvan�n�z,
Sorumluluk Alan�n�z
Giri� Tarihi ��k�� Tarihi Ayl�k Br�t Gelir Ayr�l�� Nedeniniz
SA�LIK B�LG�LER�

Bedensel Engeliniz var m�? Var Yok Derecesi
Varsa ge�irdi�iniz �nemli hastal�k, ameliyatlar:
Boy Kilo Kan Grubu


TAMAMLAYICI B�LG�LER

Anne Ad�, Soyad� ve Mesle�i
Bab Ad�, Soyad� ve Mesle�i
Evliyseniz E�inizin Ad�: �al���yorsa g�revi, �al��t��� �irket:
�ocuk Durumu Var Yok Mecburi hizmetiniz var m�? Var Yok
Varsa a��klay�n�z :
S�r�c� belgeniz var m�? Var Yok

S�n�f�:

Tarihi:

No:
Gerekti�inde �ehir d���na
seyahat edebilirmisiniz?
Evet Hay�r
G�reviniz gerekti�inde
ba�ka bir �ehre ta��nma
engeliniz var m�?
Var Yok
Ma�aza ortam�nda
vardiyal� �al���rm�s�n�z?
Evet Hay�r
�yesi oldu�unuz dernek, kul�pve kurulu�lar� yaz�n�z :

Home İstanbul © Tüm Hakları Saklıdır.